Naš tim - = IJFR DOO - NIŠ = Dobro došli =

SRB  l  ENG
Idi na sadržaj
Slavko Stančić

Direktor, revizor - master ekonomskih nauka

  • Direktor Slavko Stančić, je  Ekonomski fakutet  završio u Nišu, kao i master studije. Poseduje 42-dvogodišnje iskustvo u reviziji finansijskih izveštaja i drugih oblika izveštavanja u privredi i javnom sektoru. Uspešno je završio obuku za finansijsko upravljanje i kontrolu u Ministarstvu finansija- Centralnoj jedinici za harmonizaciju, i jedan je od retkih revizora u javnom sektoru koji ima položen državni stručni ispit. Dobitnik je više priznanja i zahvalnica za doprinos u radu Saveza računovodja i revizora Srbije u Beogradu, podružnica u Nišu. Direktor Slavko ima objavljene radove iz oblasti revizije u časopisu "REVIZIJA" kao i edukacije koje je držao iz oblasti računovodstva. Kao Direktor, postavio je temelje revizorske kuće i svojim iskustvom i dugogodišnjim radom doprineo je razvoju u oblasti revizije, ne samo u revizorskoj kući gde je i danas Direktor, već i širom Republike Srbije, u neprestenoj i kontinuiranoj edukaciji klijenata.

Viktorina Dunić

Izvršni direktor - licencirani ovlašćeni revizor

  • Izvršni direktor Viktorina Dunić je završila ekonomski fakultet u Kragujevcu i licencirani je ovlašćeni revizor. Bila je namladji član Komisije za sticanje stručnih znanja pri Jugosloveskom udruženju računovodja još 2002. godine. Godine 2003. počinje sa radom u reviziji, i to sektoru privrede. Od 2009. godine, počinje da radi i u reviziji javnog sektora. Uspešno je završila obuku za finansijsko upravljanje i kontrolu u Ministarstvu finansija- Centralnoj jedinici za harmonizaciju, i jedan je od retkih revizora u javnom sektoru koji ima i položen državni stručni ispit. Takodje je i sudski veštak za oblast ekonomsko-finansijska, i uža specijalnost: javne finansije i budžetsko računovodstvo. Do sada je učestvovala u timu za reviziju u gotovo svim gradovima Republike Srbije i preko 60 jednica lokalne samouprave-opština. U toku 2015. godine bila je imenovana za privatizacionog savetnika JP PEU "Resavica" i "Jagodinska pivara" i ostavrila je uspešnu saradnju sa Ministarstvima Republike Srbije. Bila je vođa tima u vršenju procena imovine, obaveza i kapitala za najuspešnije preivredne subjkete u zemlji i inostranstvu, kao u javnom tako i u privatnom sektoru. Jedan je od prvih tvoraca i analitičara dokumentacije po kojoj se osnivaju i posluju Platne institucije. Do sada je postavila sistem rada i procedura,  u čak dve Platne institucije od ukupno 13 koliko ih ima u Republici Srbiji.
  • Ova žena danas se uspešno bavi poslom izvršnog Direktora u revizorskoj kući, i aktivno se zalaže za zaštitu prava žena - revizorki-trudnica, kako ne bile diskriminisane i ostale bez posla i egzistencije.

Nikola Šofranac

Direktor u sektoru revizije - licencirani ovlašćeni revizor

  • Nikola Šofranac je Iicencirani ovlašćeni revizor, završio je Ekonomski fakultet u Podgorici na smeru računovodstvo i revizija. Godine 2011. Nikola je magistrairao i postao magitar ekonomskih nauka. Vodeći je član tima u poslovima revizije finansijskih izveštaja privrednih društava, kao i revizija finansijskih izveštaja budžetskih korisnika (jedinice lokalne samouprave i njihovi indirektni korisnici), takođe je radio i na  izrada izveštaja o reviziji i izvodljivosti. UPPR-a. Kao revizor, dobro je poznat mnogim jedinicama lokalne samouprave gde je radio na reviziji projektnog finansiranja, sportskih udruženja i Saveza. Nikola ima dugogodišnje iskustvo na poslovima sastavljanja finansijskih izveštaja, analize izveštaja i Cash-Flow analize.

Јovan Krstić

Prof. dr - ključni konsultant u oblasti finansijskog izveštavanja

  • Dr Jovan Krstić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu, u penziji. Rođen je  6. juna 1946. godine u Grlištu. Osnovnu školu je završio u svom rodnom mestu a srednju Ekonomsku u Zaječaru. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Nišu (1970.), magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (1980.)  a naučni stepen doktora ekonomskih nauka je stekao na Ekonomskom fakultetu u Nišu (1988.), odbranom disertacije pod nazivom „Periodični računovodstveni izveštaji i njihova korekcija u uslovima inflacije“. Od  1971. godine neprekidno radi na Ekonomskom fakultetu u Nišu najpre kao saradnik (asistent pripravnik i asistent) a zatim kao nastavnik (docent, vanredni profesor, redovni profesor) iz naučne oblasti Računovodstvo, revizija i poslovne finansije. Izvodio je nastavu na svim nivoima studija – osnovnim, master i doktorskim studijama. Na osnovnim studijama je predavao dva predmeta: Finanisko računovodstvo /prva godina studija/ i Revizija /četvrta godina studija/. Na master stdijama- predmet: Finansijsko izveštavanje i predmet: Računovodstveno vrednovanje finansijskih insrumenata, a na doktorskim Finansijsko izveeštavanje u uslovima monetarnih promena. Izvodio je nastavu i iz predmeta Organizacija računovodstva, Računovodstvena regulativa i Računovodstvo i ciljno vođenje preduzeća. Na Unverzitetu „Braća Karića“ izvodio je nastavu iz predmeta Finansijska analiza i predmeta Kontrola i revizija.
  • Napisao i objavio više od sto naučnih i stručnih radova, bilo kao autor ili koautor. Među njima su javno cenjeni i branjeni radovi- magistrska teza i doktorska disetacija, objavljeni radovi - tri knjige (Finansisjko računovodstvo, Ekonomski fakultet, Niš 1995, 2000, 2008. 2013., koautor; Računovodstvo I ,Savez računovođa i revizora Beograd, 1995, kaoutor; Finansijska analiza, Ekonomski fakultet, 2000, koautor);  monografija (Instrumenti finansijsko-računovodstvenog izveštavanja,Ekonomski fakultet, 2002.) zbirka zadataka (Zbirka zadataka iz finansijskog računovodstva, Ekonomski fakultet, Niš,2006, 2008, 2013, koautor) i mnogobrojni članci iz oblasti računovodstva, revizije i poslovnih finansija. Napisao je i više recenzija udžbenika iz računovodstva i članaka koji su objavljeni u stručnim časopisima i zbornicima radova. Bio je mentor i član za izradu i odbranu doktorskih disertacija, magistarskih teza, master i diplomskih radova. Takođe, bio je predsednik ili član komisije za izbor nastavnika i saradnika na Ekonomskom fakultetu u Nišu, Beogradu, Subotici i Kragujevcu. Učestovao je u radu na naučnim konferencijama –međunarodnim i nacionalnim, izradi više studija o proceni vrednosti društvenog kapitala  pri Institutu za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Nišu i bio je  istraživač u više republičkih naučnih projekata   koje je finansirala Vlada Republike Srbije.
  • Tokom rada na Ekonomskom fakultetu obavljao je više odgovornih funkcija. Bio je dekan. Fakulteta, prodekan za materijalno-finansijsko poslovanje Fakulteta, zamenik  Šefa Katedre za računovodstvo,matematiku i informatiku, član Saveta fakulteta, član Saveta Univeziteta u Nišu, zamenik predsednika Master veća Fakulteta i predsednik ili član više komisija. U dva mandata bio je stalni član Komisije za polaganje stručnog ispita nastavnika srednjih škola iz ekonomsko-komercijalnne struke. U organizaciji Saveza računovođa i revizora Srbije, kao stalni predavač iz predmeta Finansijsko računovodstvo, učestvovao je u procesu edukacije računovođa radi sticanja profesionalih zvanja. Bio je član Saveta za razvoj teorije i prakse časopisa „Računovodstvo“ Beograd  i časopisa „Ekonomika“ Niš i predsednik Saveta za unapređenje profesionalnno-stručne aktivnosti društva računovođa i revizora Grada Niša. Bio je član Komisije za polaganje ispita za sgicanje profesionalnog zvanja Ovlašćeni revizor iz predmeta Računovodstvo i izveštavanje pri Komori ovlašćenih revizora Republike Srbije. U toku svoje profesionalne karijere dr Jovan Krstić je dobio više priznanja i zahvalnica. Poseduje zvanje ovlašćeni javni računovođa Saveza računovođa i revizora Srbije  i rešenje o priznavanju zvanja ovlašćeni revizor Saveznog ministarstva za finasije  4/2-03-130/96.  Služi se francuskim i engleskim jezikom. Poznaje rad na računaru. Nakon penzionisanja  (2014. godine)  saradnik je u Insitutu za javne finansije i računovodstvo u Nišu.  
Zoran Dunić

Master  ekonomskih nauka - ključni konsultant u oblasti izveštavanja u javnom sektoru

  • Zoran Dunić, rođen 02.08.1973.g. u Trsteniku, sa prebivalištem u Vrnjačkoj Banji. Ekonomski fakultet završio u Kragujevcu. Zaposlen u Opštinskoj upravi opštine Vrnjačka Banja od 11.02.2000.g. Obavljao poslove interne kontrole i kontrole budžeta u periodu od 11.02.2000.g. do 25.01.2002.g. U periodu 26.01.2002.-31.01.2005. rukovodi poslovima bužeta u okviru Odeljenja za budžet, finansije i javne službe-šef budžeta. U periodu od 01.02.2005-02.04.2014.g. načelnik je Odeljenja za budžet, finansije i javne službe. U perodu od 02.04.2014.g -17.06.2014.g. obavlja poslove budžetskog inspektora. U periodu od 18.06.2014.g.-31.01.2016.g. zamenik je načelnika Odeljenja za budžet, finansije i lokalne javne prihode. Od 12.02.2016.g. je načelnik Odeljenja za budžet i finansije.
  • Dodatna edukacija i treninzi: USAID-DAI-Serbia Local Government Reform Program-Management of public finances-Certificate in recognition of successful completion of the courses and passing of the examination for Municipal Finance Officers (2002), Municipal infrastructure support programme-Building togethet for the future episa, VNG, CES, SKGO - Municipal Infrastructure Programming & the SLAP 2.0 Information System – Certifikat (2008), Singidunum University, Faculty of Applied Ecology "Futura" Belgrade - Project - investment management in applied ecology – Certifikat (2011), CENTRE FOR HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AND MANAGEMENT – MNG centar - Wages and salaries in the public sector - Reform of the wage and salary – Certifikat (2012), Directorate-General Enlargement Directorate D IPA STRATEGY D.2 Institution Building Unit ORGANISED BY THE LOCAL ADMINISTRATION FACILITY (LAF) IN COOPERATION WITH THE COMMITTEE OF THE REGIONS organized by TAIEX - Project - Study tour on Public Procurement Procedures (2012), Directorate-General Enlargement Directorate D IPA STRATEGY D.2 Institution Building Unit ORGANISED BY THE LOCAL ADMINISTRATION FACILITY (LAF) IN COOPERATION WITH THE COMMITTEE OF THE REGIONS organized by TAIEX - Project - STUDY TOUR ON GOOD GOVERNANCE AT A LOCAL LEVEL REF: ETT 54128 (2012), THE STANDING CONFERENCE OF TOWNS AND MUNICIPALITIES - NATIONAL ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES IN SERBIA - Asset management in local government – Certifikat (2013), Stalna konferencija gradova i opština – „Izazovi lokalnog ekonomskog razvoja“ – (2013), Stalna konferencija gradova i opština – Upravljanje i kontrola javnih finansija na lokalnom nivou – Sertifikat (2015), World Bank Group – The Open Learning Campus – „Municipal Finances – A Learning Program  for Local Governments“ – Certificate (2016)
  • Završio master akademske studije drugog stepena na studijskom programu Finansijski menadžment javne uprave i stekao zvanje master ekonomista na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu (2019)


Snežana Filipović - licencirani ovlašćeni revizor

Veljko Dunić - saradnik u reviziji

Jovan Stanković - revizor senior

Radojka Komazec - revizor senior

Aleksandar Antić - revizor junior

Sanja Ranđelović - asistent u reviziji

UPRAVA

Olivera Đokić - administrativni radnik u upravi

Goran Vujić - IT administrator


Copyright © 2020 IJFR. Sva prava zadržana. Zabranjeno neovlašćeno korišćenje

  Telefon: 018/ 305 724,   Fax: 018/ 305 724
E-mail: office@ijfr.rs

        Radno vreme: Ponedeljak – Petak 7:30 - 15:30


IJFR DOO NIŠ
ul. Branka Krsmanovića 20/34, 18.000 Niš, Srbija

   PIB: 109923350          M. Broj: 21267805

Copyright © 2020 IJFR. Sva prava zadržana.
Copyright © 2020 IJFR. Sva prava zadržana. Zabranjeno neovlašćeno korišćenje
Nazad na sadržaj